Årsmøte på Oset hotell lørdag den 28-02-2015 kl.16.00

RSMTE_~1
Innkalling til årsmøte på  Oset hotell lørdag den 28-02-2015 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles  på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er følgende: 1/1 pensjon kr 800,- pr person, Rom/frokost kr 500,- , Årsmøtemiddag kr 300,- Referer til flyklubben ved bestilling.
Årsmøtets oppgaverÅrsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer  og disses stedfortredere

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 14-02-2015. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. Hilsen styret