Innkalling til årsmøte i Hallingdal Flyklubb på Oset Hotel Lørdag 09-02-2013 kl:1600

Innkalling til årsmøte på på Oset hotell lørdag den 09-02-2013 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles av den enkelte på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er som følgende: 1/1 pensjon kr 800,- pr person, Rom/frokost kr 500,- , Årsmøtemiddag kr 300,-

 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

Ny lovnorm

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer  og disses stedfortredere

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 26-01-2013. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.Hilsen Styret


 


 

MyWebLog flykonto åpnet

MyWebLog som er klubbens nye loggføringssystem er nå tilgjengelig for alle medlemmer med epost. Det har gått ut en epost om dette i uke 1.

Brukerveiledning ligger under statiske sider eller som link her: https://hallingdalflyklubb.no/wordpress/brukerveiledning-myweblog/

Har du problemer med å benytte systemet er det bare å kontakte meg. Jeg vil derimot gå over alle flyturer periodisk for å sjekke at alt er ført riktig. Det kan være noe vanskelig å loggføre turer ifm flytjenesteoppdrag og passturer.

Bookingfunksjonen avventer vi inntil videre. Eksisterende system på MelWin benyttes til booking.

Kasserer: Roger Toppen, rogtopp@online.no