Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32 07 95 00 eller: booking: oset@oset.no Priser er følgende: Pris 1250,- pr pers inkl overnatting og halvpensjon / 450,- kun middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Påmelding til årsmøte: sms til 97978000 eller arne@storefjell.no

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.                

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 06-03-2021. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet ca kl. 16.30 blir det flysikkerhetsmøte i 2 timer for seil, motor og sportsfly v/ Pål Arve & co

Dersom vi må utsette årsmøtet pga. pandemien blir dette publisert på hjemmesiden + sms