Årsmøte – 80 års Jubileumsfest – Ski-fly-inn-lunch

Ski-fly-inn-lunch på Tisleifjorden (for fly med ski) Lørdag 01-03-2014

Lunch kl: 13.00 på Oset Hotell  (kr.290,- pr. pers)

(fly med hjul lander på Klanten der vi har transport til

Oset kl. 12:45 med retur til Klanten kl. 14:30.

Landingsavgift + bussbillett kr 100,- t/r pr. fly)

Skifly

Innkalling til årsmøte i Hallingdal Flyklubb på Oset Hotel Lørdag 01-03-2014 kl:1500

RSMTE_~1

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer  og disses stedfortredere

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 15-02-2014. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. Hilsen styret

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hallingdal Flyklubb-80 år

Jubileumsfest på Oset Hotell 01-03-2014 kl 18.30