Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 11-03-2017 kl.16.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på  Oset Hotell lørdag den 11-03-2017 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles  på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er følgende: Halvpensjon (inkl. middag/frokost) kr 950,- pr person. Rom/frokost kr 650,- .Årsmøtemiddag kr 350,- Referer til flyklubben ved bestilling.
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6-1 Godkjenne ny revidert lov
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer  og disses stedfortredere
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 25-02-2017. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøte blir det orientering om  Aktiviteter 2017, kjøp/salg av seilfly fly, etc

Hilsen styret