Årsmøte på Oset hotell lørdag den 28-02-2015 kl.16.00

RSMTE_~1
Innkalling til årsmøte på  Oset hotell lørdag den 28-02-2015 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles  på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er følgende: 1/1 pensjon kr 800,- pr person, Rom/frokost kr 500,- , Årsmøtemiddag kr 300,- Referer til flyklubben ved bestilling.
Årsmøtets oppgaverÅrsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer  og disses stedfortredere

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 14-02-2015. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. Hilsen styret

Startavgift Avinors plasser

Klubben har nå kjøpt årskort for startavgift på Avinors flyplasser i Norge for 2015. Kortet gjelder LN-KAB og er gyldig fra 17.01.15 og til 31.12.15.

Kortet koster over kr 10 000 pr år, så dette fordrer økt flyaktivitet til andre områder av landet. Alle bør besøke større flyplasser for å holde vedlike sine ferdigheter på dette området.

avinor logo